1.      Keris mangrupa pakarang … karuhun
a. katinggal                 b. ninggal                                c. titinggalan               d. titinggal
2.      Cara nulis kecap nu bener dina kalimah di handap, nyaéta …
a. badé neda  jeng peuda                                         c. badé neda  jeung peda
b. bade neda  jeung peda                                         d. bade neuda  jéng peuda
       3.   Kecap-kecap di handap ieu nu bener cara nulisna, nyaeta …
a. kabekina lepet jeung  gorengan
b. geur surak mani rame
c. Teh Ineu lancek kuring
d. Ti dieu deukeut imah kuring mah, kuloneun alun-alun
       4.   Kecap asal ditujukeun, nyaéta …..
       a. ditu                          b. tuju                                                  c. tujukeun               d. dituju
       5.   Abdi wangsul ti sakola tabuh tilu , upami Bu  guru mah … ti sakola tabuh opat
       a. angkat                    b. mios                                                c. mulih                       d. turun
.     6.  Keur urang Sunda mah moal aya nu … ka Otto Iskandardinata, kapan anjeunna teh salah saurang  
            pahlawan ti tatar Sunda.  Kecap nu merenah pikeun ngeusian eta kalimah nyaeta …
      a. nyaho                           b. bireuk                                      c. apal                             d. Wawuh
7.  Lalakon kahirupan pribadi hiji jelema nu ditulis ku sorangan disebut …
     a. biografi                    b. otobiografi                               c.. introbiografi                 d. ékstrabiografi
      8. Kang Dedi Windyagiri mah pinter nyieun Sajak bubuhan aya teureuh ti kolotna. Kecap
          teureuh hartina…
          a. titisan                                   b. turunan                                            c. bakat                                 d. kulawarga
      9. Sim kuring salaku pupuhu di kelas X RPL 2 badé …… béwara perkawis jadwal piket.
          a. ngawartosan                      b. Ngadugikeun                          c. nepikeun                 d..ngabejaan
     10. Eusi bewara téh teu kudu panjang-panjang, nu utama mah kaharti …
          a. pagunemanna                    b. maksudna                            c. sirsilahna                d. Caritana
     11. Kamari mah  kuring rada elat  datang latihan drama teh sabab kapegat hujan.
          a. kalimah wawaran b. kalimah penyeluk c. kalimah langsung  d. kalimaha panggeuri
     12.Harti sabalikna (Antonim) tina kecap rancagé nya éta …..
           a. marahmay                 b. soméah                                         c. Gumbira      d. daekan
     13.Harti sabalikna (Antonim) tina kecap kuled nya éta …..
          a. langka                                b. éncér                                    c. cawérang     d. Herang
      14. Harti paribasa: Ulah lebar ngagunakeun harta banda pikeun kasalametan awak urang, nyaéta..
      a. Halodo sataun lantis ku hujan sapoé            b. Kabeureuyan mah tara ku tulang munding
      c. Banda tatalang raga                            d. Balungbang timur caang bulan opat welas
   15. Sajak dina basa sunda kaasup wangun……
         a. lancaran                   b. bebas                         c.ugeran                           d. kaiket
   16. Hal nu kudu diperhatikeun dina lomba maca Sajak nyaeta…..
         a. irama                      b. gaya basa                   c.rengkak                         d. padalisan
   17. Dina wangun  sajak mah biasana loba ngagunakeun kecap-kecap …..
   a. sajalantrahna                    b. sabenerna                 c. dénotatif                     d. konotatif
   18.  Mana kalimah ieu di handap anu bener tur merenah!
a.       Saha nu teu apal ka Asép Sunandar Sunarya téh?
b.      Mana bet teu apal ka Asép Sunandar Sunarya téh?
c.       Naha nu teu apal ka Asép Sunandar Sunarya téh?
d.      Kumaha ari teu apal ka Asép Sunandar Sunarya téh?
  19.   Mana kalimah di handap nu eusina ngawawarkeun?
a.       Saha nu rék milu lalajo wayang jeung kuring?
b.      Barudak indit ka Alun-alun rék ngadon lalajo wayang.
c.       Piraku aya wayang rupana kitu!
d.      Nun Gusti, mugi dilancarkeun sagala pamaksadan abdi sadaya!
  20.     Hadirin anu ku simkuring dipihormat, langkung ti payun mangga urang sanggakeun puji sareng  
            syukur ka Allah SWT. nu parantos maparin kani’matan ka urang sadaya….
       Ungkara basa di luhur sok aya dina acara …
a.       bubuka biantara       b. panutup biantara     c.wawancara                 d.berita
21.  Sateuacan mungkur, simkuring neda pangapunten bilih aya kecap anu teu katata atanapi kalimah anu teu karéka. Sakitu anu kapihatur, wassalamu’alaikum warrahmatullahi wabarakaatuh.
            Ungkara basa di luhur biasana sok aya dina …
a.       bubuka biantara       b. panutup biantara     c.wawancara                 d.berita
    22… “Ngahaja henteu di jero kota. Ngahaja deuih henteu di gedong. Tapi, di luar, di alun-alun. Supaya leuwih alami. Sakumaha biasana pagelaran wayang di pilemburan,” cék Bupati, dina bagian bubukana….
     Nilik kana eusina, ungkara kalimah di luhur kaasup kana kelompok kalimah:
a.       kalimah panitah
b.      kalimah pangajak
c.       kalimah pangjurung
d.      kalimah pangharepan
23.       …“Jelema-jelema modél kitu, henteu pantes jadi wakil rayat. Kuduna langsung dipecat!” cék Tétén Masduki, Ketua Indonésia Corruption Watch (ICW)….
     Nilik kana eusina, ungkara kalimah di luhur kaasup kana kelompok kalimah:
a.       kalimah panitah
b.      kalimah pangajak
c.       kalimah pangjurung
d.      kalimah pangharepan
24. Mana anu kaasup kana kalimah panitah?
a.       Punten, alihkeun éta méja ka palih ditu!
b.      Hayu urang alihkeun éta méja ka palih ditu!
c.       Ka mana ngalihkeun méja téh?
d.      Sugan wé éta méja aya nu ngalihkeun ka palih ditu!
25. Mana anu kaasup kana kalimah pangajak?
a.       Hasil produksi garmen urang ulah tinggaleun ku produk ti luar!
b.      Geus waktuna urang kudu ningkatkeun hasil produk garmen dalam negri!
c.       Hayu urang ngaronjatkeun hasil produk garmen dalam negri sangkan leuwih alus batan produk garmen luar negri.
d.      Ceuk saha produk garmen dalam negri kualitasna goréng?
26. Anu kaasup kana kalimah pangjurung ieu di handap nya éta:
a.       Urang kudu ngamumulé kasenian Sunda!
b.      Hayu urang ngamumulé kasenian Sunda!
c.       Jung wé rék  latihan kasenian Sunda mah!
d.      Sing junun ari latihan kasenian Sunda téh!
27.  Anu kaasup kana kalimah pangharepan ieu di handap nya éta:
a.       Sugan wé ari ganti pamingpin mah nagara téh jadi leuwih maju!
b.      Jig rék lalajo wayang mah, tah ieu keur meuli karcisna!
c.       Jadi pamingpin mah kudu adil jeung wijaksana!
d.      Sing adil ari jadi wasit téh ulah beurat sabeulah kitu!
28.Unggal minggu di Situ Buleud  sok loba nu _______ rupa-rupa barang dagangan, ti mimiti
     kadaharan nepi ka pakéan.
a. pagelaran           b. Gumelar            c. Ngagelar          d. digelar
29. Lantaran kawanina nu pohara dina ngabéla lemah cai, Oto Iskandar di Nata meunang ___ Si Jalak  
      Harupat.
a. gumelar             b. Ngagelar            c. Digelar            d. gelar
30. Kasenian wayang mah geus ___________ leuwih ti heula saméméh  tari jaipongan.
a. gumelar             b. Ngagelar            c. Digelar            d. gelar
      Jawab jeung jelaskeun pananya dihandap ieu sing jentré!
1.      Babasan jeung paribasa dina basa sunda sarua jeung idiom dina basa inggris.  Babasan  catur nu tanpa bukur’ hartina?
2.      Ilaharna eusi biantara aya 3 bagian , sebutkeun!
3.      Dina upacara bandéra , pembina upacara biasana nepikeun hiji tema biantara, naon wae hal nu kudu diperhatikeun supaya biantarana dianggap sukses? Jelaskeun!
4.      Salian ti ulah isin, éra atanapi gengsi ngagunakeun basa sunda, hal naon deui nu bisa ngaronjatkeun kareueus nonoman kana basa jeung budaya Sunda?
5.      Terjemahkeun sing jentré harti jeung maksudna kana basa Indonesia. “Numutkeun sim kuring, Pasualan utama anu kedah kawaler nyaéta kumaha sangkan nonoman ayeuna mikacinta kana basa jeung budaya Sunda, ”!
3.      Keris mangrupa pakarang … karuhun
a. katinggal                 b. ninggal                                c. titinggalan               d. titinggal
4.      Cara nulis kecap nu bener dina kalimah di handap, nyaéta …
a. badé neda  jeng peuda                                         c. badé neda  jeung peda
b. bade neda  jeung peda                                         d. bade neuda  jéng peuda
       3.   Kecap-kecap di handap ieu nu bener cara nulisna, nyaeta …
a. kabekina lepet jeung  gorengan
b. geur surak mani rame
c. Teh Ineu lancek kuring
d. Ti dieu deukeut imah kuring mah, kuloneun alun-alun
       4.   Kecap asal ditujukeun, nyaéta …..
       a. ditu                          b. tuju                                                  c. tujukeun               d. dituju
       5.   Abdi wangsul ti sakola tabuh tilu , upami Bu  guru mah … ti sakola tabuh opat
       a. angkat                    b. mios                                                c. mulih                       d. turun
.     6.  Keur urang Sunda mah moal aya nu … ka Otto Iskandardinata, kapan anjeunna teh salah saurang  
            pahlawan ti tatar Sunda.  Kecap nu merenah pikeun ngeusian eta kalimah nyaeta …
      a. nyaho                           b. bireuk                                      c. apal                             d. Wawuh
7.  Lalakon kahirupan pribadi hiji jelema nu ditulis ku sorangan disebut …
     a. biografi                    b. otobiografi                               c.. introbiografi                 d. ékstrabiografi
      8. Kang Dedi Windyagiri mah pinter nyieun Sajak bubuhan aya teureuh ti kolotna. Kecap
          teureuh hartina…
          a. titisan                                   b. turunan                                            c. bakat                                 d. kulawarga
      9. Sim kuring salaku pupuhu di kelas X RPL 2 badé …… béwara perkawis jadwal piket.
          a. ngawartosan                      b. Ngadugikeun                          c. nepikeun                 d..ngabejaan
     10. Eusi bewara téh teu kudu panjang-panjang, nu utama mah kaharti …
          a. pagunemanna                    b. maksudna                            c. sirsilahna                d. Caritana
     11. Kamari mah  kuring rada elat  datang latihan drama teh sabab kapegat hujan.
          a. kalimah wawaran b. kalimah penyeluk c. kalimah langsung  d. kalimaha panggeuri
     12.Harti sabalikna (Antonim) tina kecap rancagé nya éta …..
           a. marahmay                 b. soméah                                         c. Gumbira      d. daekan
     13.Harti sabalikna (Antonim) tina kecap kuled nya éta …..
          a. langka                                b. éncér                                    c. cawérang     d. Herang
      14. Harti paribasa: Ulah lebar ngagunakeun harta banda pikeun kasalametan awak urang, nyaéta..
      a. Halodo sataun lantis ku hujan sapoé            b. Kabeureuyan mah tara ku tulang munding
      c. Banda tatalang raga                            d. Balungbang timur caang bulan opat welas
   15. Sajak dina basa sunda kaasup wangun……
         a. lancaran                   b. bebas                         c.ugeran                           d. kaiket
   16. Hal nu kudu diperhatikeun dina lomba maca Sajak nyaeta…..
         a. irama                      b. gaya basa                   c.rengkak                         d. padalisan
   17. Dina wangun  sajak mah biasana loba ngagunakeun kecap-kecap …..
   a. sajalantrahna                    b. sabenerna                 c. dénotatif                     d. konotatif
   18.  Mana kalimah ieu di handap anu bener tur merenah!
e.       Saha nu teu apal ka Asép Sunandar Sunarya téh?
f.        Mana bet teu apal ka Asép Sunandar Sunarya téh?
g.       Naha nu teu apal ka Asép Sunandar Sunarya téh?
h.      Kumaha ari teu apal ka Asép Sunandar Sunarya téh?
  19.   Mana kalimah di handap nu eusina ngawawarkeun?
e.       Saha nu rék milu lalajo wayang jeung kuring?
f.        Barudak indit ka Alun-alun rék ngadon lalajo wayang.
g.       Piraku aya wayang rupana kitu!
h.      Nun Gusti, mugi dilancarkeun sagala pamaksadan abdi sadaya!
  20.     Hadirin anu ku simkuring dipihormat, langkung ti payun mangga urang sanggakeun puji sareng  
            syukur ka Allah SWT. nu parantos maparin kani’matan ka urang sadaya….
       Ungkara basa di luhur sok aya dina acara …
b.      bubuka biantara       b. panutup biantara     c.wawancara                 d.berita
22.  Sateuacan mungkur, simkuring neda pangapunten bilih aya kecap anu teu katata atanapi kalimah anu teu karéka. Sakitu anu kapihatur, wassalamu’alaikum warrahmatullahi wabarakaatuh.
            Ungkara basa di luhur biasana sok aya dina …
b.      bubuka biantara       b. panutup biantara     c.wawancara                 d.berita
    22… “Ngahaja henteu di jero kota. Ngahaja deuih henteu di gedong. Tapi, di luar, di alun-alun. Supaya leuwih alami. Sakumaha biasana pagelaran wayang di pilemburan,” cék Bupati, dina bagian bubukana….
     Nilik kana eusina, ungkara kalimah di luhur kaasup kana kelompok kalimah:
e.       kalimah panitah
f.        kalimah pangajak
g.       kalimah pangjurung
h.      kalimah pangharepan
23.       …“Jelema-jelema modél kitu, henteu pantes jadi wakil rayat. Kuduna langsung dipecat!” cék Tétén Masduki, Ketua Indonésia Corruption Watch (ICW)….
     Nilik kana eusina, ungkara kalimah di luhur kaasup kana kelompok kalimah:
e.       kalimah panitah
f.        kalimah pangajak
g.       kalimah pangjurung
h.      kalimah pangharepan
24. Mana anu kaasup kana kalimah panitah?
e.       Punten, alihkeun éta méja ka palih ditu!
f.        Hayu urang alihkeun éta méja ka palih ditu!
g.       Ka mana ngalihkeun méja téh?
h.      Sugan wé éta méja aya nu ngalihkeun ka palih ditu!
25. Mana anu kaasup kana kalimah pangajak?
e.       Hasil produksi garmen urang ulah tinggaleun ku produk ti luar!
f.        Geus waktuna urang kudu ningkatkeun hasil produk garmen dalam negri!
g.       Hayu urang ngaronjatkeun hasil produk garmen dalam negri sangkan leuwih alus batan produk garmen luar negri.
h.      Ceuk saha produk garmen dalam negri kualitasna goréng?
26. Anu kaasup kana kalimah pangjurung ieu di handap nya éta:
e.       Urang kudu ngamumulé kasenian Sunda!
f.        Hayu urang ngamumulé kasenian Sunda!
g.       Jung wé rék  latihan kasenian Sunda mah!
h.      Sing junun ari latihan kasenian Sunda téh!
27.  Anu kaasup kana kalimah pangharepan ieu di handap nya éta:
e.       Sugan wé ari ganti pamingpin mah nagara téh jadi leuwih maju!
f.        Jig rék lalajo wayang mah, tah ieu keur meuli karcisna!
g.       Jadi pamingpin mah kudu adil jeung wijaksana!
h.      Sing adil ari jadi wasit téh ulah beurat sabeulah kitu!
28.Unggal minggu di Situ Buleud  sok loba nu _______ rupa-rupa barang dagangan, ti mimiti
     kadaharan nepi ka pakéan.
a. pagelaran           b. Gumelar            c. Ngagelar          d. digelar
29. Lantaran kawanina nu pohara dina ngabéla lemah cai, Oto Iskandar di Nata meunang ___ Si Jalak  
      Harupat.
a. gumelar             b. Ngagelar            c. Digelar            d. gelar
30. Kasenian wayang mah geus ___________ leuwih ti heula saméméh  tari jaipongan.
a. gumelar             b. Ngagelar            c. Digelar            d. gelar
      Jawab jeung jelaskeun pananya dihandap ieu sing jentré!
6.      Babasan jeung paribasa dina basa sunda sarua jeung idiom dina basa inggris.  Babasan  catur nu tanpa bukur’ hartina?
7.      Ilaharna eusi biantara aya 3 bagian , sebutkeun!
8.      Dina upacara bandéra , pembina upacara biasana nepikeun hiji tema biantara, naon wae hal nu kudu diperhatikeun supaya biantarana dianggap sukses? Jelaskeun!
9.      Salian ti ulah isin, éra atanapi gengsi ngagunakeun basa sunda, hal naon deui nu bisa ngaronjatkeun kareueus nonoman kana basa jeung budaya Sunda?
10.  Terjemahkeun sing jentré harti jeung maksudna kana basa Indonesia. “Numutkeun sim kuring, Pasualan utama anu kedah kawaler nyaéta kumaha sangkan nonoman ayeuna mikacinta kana basa jeung budaya Sunda, ”!
—- Haturnuhun—-
SOAL UTS BASA SUNDA KELAS X
PG
1.      Assalamualaikum wr.wb.
Nepangkeun, wasta pun Adiguna Wijaya. Pami dirorompok mah dipaparin pangnénéh nyaéta Jaya. Tempat ping gumelar di Tasikmalaya, 27 Juli 1992. Simkuring anak bungsu tina tilu sadulur…
Ditilik tina wangunna, wacana diluhur kaasup kana…
a.       Paguneman ngawanohkeun diri
b.      Biantara ngawanohkeun diri
c.       Dialog ngawanohkeun diri
d.      Panutup biantara
e.       Panutup wawanohan
2.      Hadirin, ulah sieun disebut urang kampung bau lisung pedah nyarita ku  basa Sunda, malah kudu sabalikna urang kudu ngarasa reueus sabab geus ngamumulébudaya karuhun.
Harti kecap nu digurat handapan duluhur nyaéta…
a.       Nyindekkeun
b.      Ngarasa bagja
c.       Ngawawuhkeun
d.      Ningkatkeun
e.       Ngurus, miara
3.      Datang katénjo tarang, undur katénjo punduk.
Ma’na paribasa diluhur nyaéta..
a.       Leuwih hadé ngorbankeun harta tibatan cilaka awak
b.      Awahing ku leukeun laun-laun jadi bisa
c.       Tatakrama nu amitan, nembongkeun yén taya nu disumput salindungkeun
d.      Aya ka teu ngeunah ti nu séjén tapi teu dikedalkeun, ngan ngundek-ngundek baé
e.       Jelema nu tara resep cicing di imah
4.      Biografi nyaéta..
a.       Tulisan atawa lalakon kahirupan pribadi hiji jalma
b.      Tulisan atawa lalakon kahirupan  pribadi nu ditulis ku sorangan
c.       Karangan anu bisa dibaca dina sakali diuk
d.      Carita rékaan, bohong
e.       Carita ngeunaan hiji kajadian nu keur lumangsung
5.      Palih manaeun alun-alun……. téh, Bu? Insya Allah pami aya waktos badé nepangan kaditu.
Kecap nu merenah eusikeuneun kana éta kalimah nyaéta…
a.       Rorompok
b.      Bumi
c.       Umah
d.      Imah
e.       Tempat
6.      Kuring mah rék balik tiheula. Bapa manéh gé rék balik, lain?
Lemesna tina dua kecap nu digurat handapan diluhur nyaéta…
a.       Mulih, wangsul
b.      Wangsul, mulih
c.       Uih, mulih
d.      Balik, wangsul
e.       Mulih, mulih
7.      Tabloid PULSA……. dua minggu sakali.
Kecap nu merenah eusikeuneun kana éta kalimah nyaéta…
a.       Budal
b.      Hudang
c.       Medal
d.      Kaluar
e.       Lugay
8.      Rosid téh cikal tina opat sadulur.
Kecap cikal, lamun dijujut nurutkeun pancakaki ngabogaan harti…
a.       Lanceuk sabrayna
b.      Lanceuk panggedéna
c.       Pangais bungsu
d.      Lanceuk téré panggedéna
e.       Budak pangleutikna
9.      Nyampa dada karasa panasna, tapi bakating ku sieun , ngan luk waé tungkul, tungtungna mah ambek nyedek tanaga midek.
Harti paribasa diluhur nyaéta…
a.       Kacida ambekna, tapi teu bisa ngalawan
b.      Awahing ku leukeun laun-laun jadi bisa
c.       Laku lampah nu kurang hadé nu hésé dileungitkeunana
d.      Nyampeurkeun atawa ngadeukeutan pibahalaeun
e.       Nu goréngna saurang, kabehanana kababawa
10.  Urang ulah lingsem upami nyarios ku basa Sunda.
Sinonim tina kecap nu digurat handap diluhur nyaéta…
a.       Poho
b.      Éra
c.       Kendor
d.      Gimir
e.       Ancad laér
Essay
1.      Biantara nyaéta…
2.      Jieun kalimah maké kekecapan ieu dihandap!
a.       Tumuwuh
b.      Ngarojong
c.       Nyangkem
3.      Robah ieu cutatan dihandap kana basa Sunda!
Jika kita mempunyai semacam kamus istilah ilmiah bahasa Sunda, mudah-mudahan banyak ilmuwan yang terstimulasi untuk menyebarkan pengetahuan dalam bahasa Sunda. Dengan demikian, salah satu cita-cita Ajip Rosidi (dan tentunya cita0cita kita semua) untuk menjadikan bahasa Sunda sebagai bahasa ilmiah Insya Allah akan tercapai dalam waktu yang tidak terlalu lama.
4.      Jieun hiji sinopsis carpon atawa novel nu pernah dibaca ku hidep! Panjang karangan minimal dua paragraf.
5.      Sebutkeun babagéan biantara!
6.      Jelaskeun ma’na paribasa ieu dihandap tuluy larapkeun kana kalimah!
a.       Banda tatalang raga
b.      Oray nyampeurkeun paneunggeul
c.       Agul ku payung butut
7.      Aya sababaraha hal nu kudu diperhatikeun upama rék maca berita. Pék sebutkeun naon waé!
8.      Kuring mah boga kabogoh téh hayang lalaki langit lalanang jagat. Ma’na babasan diluhur nyaéta…
9.      Pék jelaskeun ku hidep, naon nu disebut pangalaman téh!
10.  Nurutkeun Kamus Umum Basa Sunda, anu dimaksud narjamahkeun téh nyaéta…
Konci Jawaban
PG
1.B
2.E
3.C
4.A
5.B
6.B
7.C
8.B
9.A
10.B
Pilih jawaban nu bener!
1. Ieu di handap kecap-kecap mana nu bener cara nulisna, nyaéta …
a. saté eta teh meni enak pisan
b. geur surak mani rame
c. teh Ineu lancék kuring
d. deungeuna beuleum peuteuy jeung asin sepat
e. jaman ayena mah loba jalma nu teu bisa dipércaya
2.   Lamun diajar ngarah téréh bisa, urang kudu leukeun jeung …
a. haré-haré         b. asal-asalan                         c. soson-soson                       d. gura-giru    e. rusuh
3.   Senjata atawa alat anu dicekel disebut …
a. karangan          b. pakarangan                                    c. pakarang                d. Kakarang e. karang
4.   Abdi wangsul ti sakola tabuh tilu , upami Pa guru mah … ti sakola tabuh opat
a. angkat               b. mios                                                c. mulih                       d. turun e. balik
5.   Kecap asal ditujukeun, nyaéta …
a. ditu                    b. tuju                                     c. tujukeun                 d. dituju e. jukeun
6.   Dedi jadi jawara dina pasanggiri mojang jeung jajaka … waktu katukang
a. diantara                        b. samangsa                           c. sabada                    d. Sakira  e.sawatara
7.   Balanja barang éléktronik mah biasana ka kota.
Sasaruaan kota nyaéta …
a. dusun                b. kampung                            c. dayeuh                    d. udik e. desa
8.   Cara nulis kecap nu bener dina kalimah di handap, nyaéta …
a. badé neda  jeng peuda                                               c. badé neda  jeung peda
b. bade neda  jeung peda                                               d. bade neuda  jéng peuda
e. badeu neuda jeung peuda
9.   Siswa nu nyongcolang dina unggal kagiatan biasana, sok  … ku sarupaning “kadeudeuh”
a. dipuji                 b. dileler                                 c. disuwuk                  d. ditarima e. diburuhan
10. sok geura asupkeun ka … éta japati téh sabab geus burit
a. paranjé
b. karapyak
c. gedogan
d. bedéng
e. pagupon
Eusian ku jawaban nu bener tur jelas!
1. Tulis 10 kecap ragam loma keur sorangan!
2. Sebutkeun saha waé palaku jeung kalungguhan dina Perang Bubat
3. Tulis naon eusi dongeng ”Santri Bodo” nu bisa dijadikeun conto !
Pigawé soal ieu di handap sing bener !
1.       Naon hartina golempang ?
a. titajong
b. ticatrok
c. tiguling
d. tibalik
2. pendidik, guru jeung dosen biasan sok disebut 
a. juru musik
b. juru tembang
c. juru atik
d. juru pikir
3.       Lamun urang sok ningali cai nu kaluar tina sela-sela batu nyaeta …
a. rikacacak
b. cikararak
c. cikaracak
d. cikacarak
4.       alat/pakakas paragi nguseup disebut …
a. jejer
b. jeujeur
c. jéjér
d. jejér
5.       Murid SMA Al Ma’soem baris meni beres waktu upacara kudu rapih, baris sarua hartina …
a. jejer
b. jeujeur
c. jéjér
d. jejér
6.       Kecap dasar kasumpinganana nyaeta …
a. kasum
b. kasumping
c. sumping
d. ka-an
7.       Henteu tutumpakan, ti imah kontrakanna di jalan Baladewa ka parapatan Pasteur (tenmpat dagangna) ukur disorang ku badarat bae.  Datang ka lokasi teh rebun-rebun pisan.  Sasaruaan kecap badarat dina wacana di luhur, nyaeta …
a. lumaku make tutumpakan
b. leumpang ngaliwatan leuweung geledegan
c. lumaku make kapal cai
d. lumaku teu make tutumpakan
8.       Budak leutik nu tacan bisa ngomong-ngomong acan, lamun ceurik sok geuwat dibawa ka warung.  Kecap geuwathartina sarua jeung …
a. tereh
b. gancang
c. leleda
d. lengle
9. ”Sok aya kolot-kolot anu mirucaan jajan ka anakna”.  Sasaruaan tina kecap anu dicondongkeun, nyaeta …
a. tauladan
b. picontoeun
c. pieunteungeun
d. nyontoan
10. Tah ayeuna mah urang ulah lingsemupami nyarios ku basa Sunda, bari ulah lali kana tatakrama deuih.  Sinonim tina kecap dicondongkeun, nyaeta …
a. kendor
b. poho
c. era
d. gimir
Assalamualaikum wr. wb.
Sareng hormat,
Kapungkur Bapa kantos mundut, supados abdi kedah nyeratan ka Bapa, nyarioskeun kaayaan di SMA di Bandung, Alhamdulillah abdi teh di SMA Al Ma’soem.  Namung hapunten anu kasuhun sareng mugi Bapa ulah janten rengat galih, wireh abdi nembetiasa ayeuna nyumponan pamundut Bapa.  Dupi margina, abdi teh waktos ngawitan mah ngaraos tumamu pisan sakola di Bandung teh, dugi ka teu emut kana pamundit Bapa.
11.  Cutatan surat pribadi di luhur, ditilik tina rangkay surat kaasup kana bagean …
a. Titimangsa
b. Salam pambuka
c. Eusi nu netelakeun maksud jeung tujuan nyieun eta surat
d. Pungkasan, salam panutup
12. Keur urang Sunda mah moal aya nu … ka Otto Iskandardinata, kapan anjeunna teh salah saurang pahlawan ti tatar Sunda.  Kecap nu merenah pikeun ngeusian eta kalimah nyaeta …
a. nyaho
b. bireuk
c. apal
d. wawuh
13.       Salila urang kumelendang di alam dunya, kudu bae ngarandapan kasusah jeung kabungah.  Sasaruaan kecap nu dicondongkeun, nyaeta …
a. ulin
b. hirup
c. rekreasi
d. kumalayang
14. Budak teh sapeupeuting ngan ceurik bae, jigana mah aya nu (rasa).  Kecap rundayan (dirarangkenan) nu merenah pikeun kecap nu dikurungan, nyaeta :
a. rasakeuneun
b. rumasa
c. rasaan
d. dirasa
15.       Ieu di handap kecap-kecap mana nu bener cara nulisna, nyaeta …
a. kabekina lepet
b. geur surak mani rame
c. Teh Ineu lancek kuring
d. deungeuna beuleum peuteuy jeung asin sepat


Muga-muga Radén katut sobat-sobat séjénna di lembur, dina kaayaan séhat. Nya kitu deui kolot-kolot urang jeung dulur-dulur urang. Amin! …
16.       Kalimah di luhur kaasup bagian surat pribadi …
a. Bagian unjuk salam                                                     c. Bagian bubuka
b. Bagian eusi                                                      d. Bagian panutup
17. Lamun diajar ngarah téréh bisa, urang kudu leukeun jeung …
a. haré-haré         b. asal-asalan                         c. soson-soson                       d. gura-giru
18. Senjata anu dicekel disebut …
a. karangan          b. pakarangan                                    c. pakarang                d. kakarang
19. Abdi wangsul ti sakola tabuh tilu , upami Pa guru mah … ti sakola tabuh opat
a. angkat               b. mios                                                c. mulih                       d. turun
20. … upami guru nuju nerangkeun téh ngarah téréh bisa!
a. antepkeun        b. haré-haré                           c. ngalamun                d. bandungan
21.       Kecap asal ditujukeun, nyaéta …
a. ditu                    b. tuju                                     c. tujukeun                 d. dituju
22. Lamun urang rék indit ka sakola ngarah teu salatri, biasana … heula
a. mumuluk                      b. muruluk                             c. murudul                  d. muruhmuy
23. Karya sastra wangun puisi nu kauger ku patokan guru lagu, guru wilangan jeung jumlah padalisan, disebut …
a. paparikan                     b. rarakitan                            c. pupuh                     d. wawangsalan
24. Dina sajak aya sora-sora nu ngagalindeng halon (merdu) jeung gampang ngalafalkeunna disebut …
a. kakafoni                        b. anaphora                           c. asosiasi                   d. éfoni
25. Dedi jadi jawara dina pasanggiri mojang jeung jajaka … waktu katukang
a. diantara                        b. sawatara                            c. sabada                    d. sakira
26. H. Ma’soem mangrupa salah sahiji … Sunda nu maju dina widang usaha sabab leukeun
a. ahli                    b. tukang                                c. tokoh                       d. guru
27. … téh mangrupa modal nu pangpentingna dina kahirupan
a. jujur                  b. duit                                     c. kakayaan                d. banda
28. … élmu mah ulah gancang capé, sabab élmu mah teu beurat mawana
a. ngalaman                      b. ngulik                                  c. ngukir                     d. ngawangun
29. Ramadhan KH, singgetan tina naon ari KH ?
a. Kiai Haji                        b. Kartahadian                                   c. Kartahadisastra     d. Kartahadimaja
30. Waktu usum hujan kuring kabulusan, awak nu kabulusan biasana …
a. ngagibrig                      b. ngalamun                           c. ngahodhod             d. ngagebut
31. Balanja barang éléktronik mah biasana ka kota.
Sasaruaan kota nyaéta …
a. dusun                b. kampung                            c. dayeuh                    d. udik
32. Cara nulis kecap nu bener dina kalimah di handap, nyaéta …
a. badé neda  jeng peuda                                               c. badé neda  jeung peda
b. bade neda  jeung peda                                               d. bade neuda  jéng peuda
33. Kecap asal wawangunan, nyaéta …
a. wawa                b. angun                                 c. wangun                   d. wangunan
34. Bagian surat resmi jeung surat pribadi nu béda nyaéta …
a. Bagian unjuk salam                                         c. Bagian eusi
b. Bagian bubuka                                                            d. Bagian kop surat


35. Sajak Cinta mangrupa sajak karya …
a. Azka Delila       b. Azka Yulia                          c. Azka Dalila              d. Azka Saskia
36. Keris mangrupa pakarang … karuhun
a. katinggal                       b. ninggal                                c. titinggalan               d. titinggal
37. Salian ti sajak aya ogé nu disebut pupuh, ieu di handap nu teu kaasup kana pupuh, nyaéta …
a. Kinanti              b. Sinom                                 c. Paparikan               d. Maskumambang
38. Unggal taun di Al Ma’soem sok aya nu … ku sarupaning “kadeudeuh” lamun punjul dina diajar atawa kagiatan lain
a. dipuji                 b. dileler                                 c. disuwuk                  d. ditarima
39. Kadaharan sok direcah samodel saté domba nu pungkil tapi hipu disebut …
a. kebab                b. timbel                                 c. gulé                         d. acar
40. Lalakon kahirupan pribadi hiji jelema nu ditulis ku sorangan disebut …
a. biografi                                                             c. otobiografi
b. introbiografi                                                    d. ékstrabiografi
Eusian ku jawaban nu bener tur jelas!
1. Tulis 10 kecap ragam loma keur sorangan
2. Sebutkeun saha wae palaku jeung kalungguhan dina Perang Bubat
3. Sebutkeun 10 bagian surat pribadi
4. Sebutkeun 5 unsur sajak sarta jelaskeun!
5. Tulis sajak ngeunaan sajak nu eusina rasa tumarima ka nu jadi indung!
A.     Pilih salah sahji jawaban (a, b, c, d, e) anu dianggap pangbenerna!
Tengetan ieu sempalan di handap!
Hadirin anu sami-sami linggih, kersaning Gusti nu Maha Suci, urang sadayana tiasa patepung lawung paamprok jonghok dina ieu acara. Mugia ieu acara téh lungsur-langsar kahontal sagala anu dipimaksad. Amin.
Ngadegna sim kuring dina danget ieu payuneun para sepuh miwah para tamu anu sami rawuh, taya sanés seja ngiring jabung tumalapung sabda kumapalang ……”
1.      Ungkaran basa dina sempalan wacana di luhur téh kaasup kana kelompok …..
a. biantara                        b. sawala                    c. éséy                                     d. paguneman                        e. atikel
2.      Ungkara basa jabung tumalapung sabda kumapalang, dina sempalan di luhur téh kaasup kana wanda (kelompok) …..
a. pupuh               b. sisindiran               c. wawangsalan         d. paribasa                 e. pantun
3.      Ungkara Jabung tumalapung sabda kumapalangharti/maksudna …..
a.       milu nyarita bari ngarumasakeun taya kabisa, tapi alatan kapaksa
b.      mapatahan ka jalma anu geus ahlina
c.       pipilueun nyarita atawa ilubiung kana sarupa urusan
d.      kahirupan pribumi kaéléhkeun ku sémah (pendatang)
e.       milu nyarita alatan loba kanyahona
4.      Salaku Masarakat Jawa Barat, urang perelu ngamumulé basa Sunda. Kecap ngamumulé dina éta kalimah téh sarua hartina jeung kecap …., iwal (kecuali)
a. ngurus              b. ngaraksa-ngariksa            c. ngoméan                 d. miara enya-enya   e. ngarawat
5.      ”Pangapunten, sim kuring teu aya maksad ……….., ieu mah étang-étang dogdog pangréwong baé.”
a. Mapatahan ngojay ka meri                 d. Jati kasilih ku junti
b. Lauk buruk milu mijah                                   e. Cul dogdog tinggal igel
c. Adéan ku kuda beureum
6.      Ari pagawéna poko diantep, tapi kalah migawé pagawéan anu teu perelu.
Paribasa anu merenah pikeun kaayaan di luhur téh nya éta……
a. Adéan ku kuda beureum                    d. Cul dogdog tinggal igel
b. Lauk buruk milu mijah                                   é. Adat kakurung ku iga
c. Jati kasilih ku junti
7.      Ari paribasa pikeun kalimah tamu ngéléhkeun pribumi anu merenah nya éta….
a. Mapatahan ngojay ka meri                 d. Jati kasilih ku junti
b. Lauk buruk milu mijah                                   e. Cul dogdog tinggal igel
c. Agul ku payung butut
8.      ”Panya téh rék dibikeun ka kuring duitna, ………… téh diasupkeun deui kana pésakna, abong korét.”
a. geuning             b. singhoréng             c. panginten               d. panyana                 e. sugan
9.      ”Poé ……. mah puasa téh mani asa laleuleus kieu, can biasa meureun.”
a. munggaran       b. isukan                     c. mangkukna                         d. panungtung                       e. kamari
10.  Budaya Sunda bakal leuwih anteb lamun ditulis atawa dicaritakeun dina basa ….
a. Sunda                b. Indonesia               c. Inggris                     d. Arab                        e. Sansekerta
11.  ”Geuning ….. Mang Uded mah ti Subang, panya téh ti Kuningan.”
a. banjar karang pamidangan                d. pamidangan
b. banjar midang                                     e. pamiangan
c. karang pamidangan
12.  ”Kudu …..ari maké sikat gigi téh, ulah anu saha baé, bisi aya panyakitan.”
a. cicing                 b. matuh                     c. nganjrek                 d. dumuk                    e. linggih
13.  ”Kang Dudun téh geuning lurah ….jaman kapungkur.”
a. urut                   b. manten                   c. réstan                      d. sésa                                     e. panyésaan
14.  ”Nég Nita mah  ……. di kelasna ogé, matak peunteun rapotna gé alus.”
a. pangcéréwédna                                               d. pangnéngtéréwélangna
b. pangnyongcolangna                           e. panggeulisna
c. pangsuhudna
15.  ”Alusna mah program pamaréntah téh pada ……, ulah loba dicawad heula.”
a. nolak                 b. ngajejeléh               c. ngajugjug                d. ngadeudeul                        e. néang
16.  ”Saha anu teu apal ka dirina, sagala rupana gé dicaritakeun, persis wé Ménak Jinggo,               abong jalma …..”
a. adat kakurung ku iga                          d. ambek nyedek tanaga midek
b. agul ku payung butut                          e. adéan ku kuda beureum
c. paanteur-anteur julang
17.  ”Ti baheula budak éta mah ngan kitu waé kalakuanana téh, abong ….”
a. adat kakurung ku iga                          d. henteu gedag bulu salambar
b. banda tatalang raga                            e. létah teu tulangan
c. agul ku payung butut
18.  ”Rék ngalawan teu wani, da lawan sakitu jangkung badagna, ahirna mah……hing baé ceurik”
a. ambek nyedek tanaga midek             d. henteu gedag bulu salambar
b. banda tatalang raga                            e. kuméok méméh dipacok
c. adat kakurung ku iga
19.  ”……hadirin anu sami linggih, …..” Kecap ”linggih” lemesna tina kecap ……
a. araya                 b. diuk                         c. datang                     d. Indit                                    e. Euweuh
20.  ”Ulah bosenan ari diajar téh, sok sing leukeun da moal burung bisa, geuning ceuk paribasa gé…….”
a. banda tatalang raga                           
b. cikaracak ninggang batu, laun-laun jadi legok
c. caang bulan opat welas, balungbang timur jalan gedé sasapuan.
d. uyah mah tara téés ka luhur
e. unggut kalinduan gedag kaanginan
21.  ”Ninggang kana paribasa ……., boga duit ngan sakitu-kituna gé dipasrahkeun wé, tinimbang     cilaka mah.”
a. banda tatalang raga                           
b. henteu gedag bulu salambar
c. cikaracak ninggang batu, laun-laun jadi legok
d. hambur bacot murah congcot
e. teu busik bulu salambar
22.  ”Sakitu anu kapihatur, tutus langkung képang halang, bobo sapanon carang sapakan, hapunten anu kasuhun. Mugia sanaos mung alakadarna, nanging tiasa aya mangpaatna kanggo urang sadayana.”
Sempalan di luhur téh mangrupa …….
a. salam pamuka                                      d. panutup biantara
b. salam panutup                                     e. rangkay biantara
c. eusi biantara
23.  Kecap ’sapanon’ jeung ’sapakan’ dina soal nomer 22 di luhur mangrupa istilah dina …..
a. boboko             b. ayakan                    c. nyiru                       d. kecrik/heurap       e. hihid
24.  ”Barang Pa Isheryadi ngaliwat, barudak kelas X-1 anu keur hareureuy téh ngadadak lir gaang katincak.”
Ungkara ’lir gaang katincak’ maksudna….
a. lalumpatan                                           d. arasup ka kelas
b. jarempling                                            e. garandéng
c. nyarumput
25.  gaang (dina soal nomer 24) mangrupa hiji sato anu biasana kaluar tur disada dina wanci …..
a. subuh/isuk-isuk                                              d. tengah peuting
b. tengah poé                                           e. magrib/sareupna
c.  haneut moyan
26.  ”Cik atuh hirup téh sing nyakola, ulah keuna kana babasan….”
a. jauh ka masigit                                     d. goong nabeuh manéh
b. jauh ka bedug                                      é. kaciwit kulit kabawa daging
c. atah anjang
27.  Babandingan antara babasan jeung paribasa nya éta ……iwal?
a. babasan winangun kecap                   d. babasan winangun kalimah
b. paribasa winangun kalimah               e. paribasa eusina ngabandingkeun
c. babasan umumna parondok
28.  ”Ulah luluasan kitu, meni …… pikir heula saméméh mutuskeun perkara téh.”
a. paanteur-anteur julang                                  d. oray nyampeurkeun paneunggeul
b. henteu gedag bulu salambar             e. neukteuk leukeur meulah jantung
c. aya jalan komo meuntas
29.  Anu dimaksud leukeur dina soal nomer 28-e di luhur nya éta sabangsa barang anu pungsina …..
a. gaganjel sééng atawa katél di dapur d. paranti ngala/ngawadahan cai
b. tempat paranti suksak-siksik             e. paranti nalian beuheung minding/domba
c. paranti ngawadahan sangu
30.  Dongéng mah …………. ku cara lisan.
a. papisahna         b. ngahijina                c. paburencayna        d. ngumpulna             e. sumebarna
31.  Taya ….. manéhna mah jadi pamingpin téh, ku anak buah ogé dilélécé.
a. peurahna          b kawasa                    c. kawani                    d. komara                   e. kabisa
32.  Kecap anu maké rarangkén pa- kalawan harti “kalakuan teu dihaja” nya éta ….
a. patugas             b. paménta                 c. patanya                   d. paméré                   e. patepung
Pikeun soal nomer 33 – 40, tengetan ieu wacana!
            Asa palangsiang  saupama ______(1) hiji waktu keur aya ______(2) nagara deungeun, heug aya anu naros, “Kawit ti mana?”, dijawab ______(3) “ti Indonesia”. Indonesiana di mana? Ana dijawab téh; “ti Jawa Barat”. Batur téh nanya ______(4) : “Atuh pinter basa Sunda-na, tiasa abdi ngiring diajar?” Pisakumahaeun ______(5) érana saupama urang keur di mancanagara diperedih ku batur pikeun ngawanohkeun basa Sunda, tapi teu bisa.
33.  Kecap ‘palangsiang’ bisa digenti ku kecap …..
a. maenya             b. kacida                     c. naha                                    d. pamohalan             e. lalawora
34.  ______(1)  bisa dieusian keu kecap ….
a. di                       b. dina                         c. ti                              d. tina                          e. kana
35.  ______(2)  bisa dieusian keu kecap ….
a. di                       b. dina                         c. ti                              d. tina                          e. kana
36.  ______(3)  bisa dieusian keu kecap panganteb ….
a. waé                   b. téh                           c. mah                         d. ogé                          e. deui
37.  ______(4)  bisa dieusian keu kecap panganteb….
a. waé                   b. téh                           c. mah                         d. ogé                          e. deui
38.  Kecap ’ana’ dina kalimah ”Ana dijawab téh” bisa digenti ku kecap…..
a. atuh                   b. lamun                     c. ari                            d. naha                                    e. maké
39.  ______(5)  bisa ditambahan keu kecap panganteb….
a. pisan                 b. wungkul                 c. teuing                      d. waé                         e. ogé
40.  Kecap diperedih saharti jeung kecap ……
a. dipaksa             b. dititah                     c. dipénta                    d. dibéré                     e. diinjeum
Wacana
            . . . .Jam 6.00 subuh kuring indit ti imah téh, sabab geus paheut yén jam 6.00 isuk-isuk beus anu nuju ka Perpustakaan Nasional RI di Jakarta téh indit. Enya waé geuning, jam 5.30, beus téh geus aya di hareupeun sakola. Sanggeus ngumpil kabéh, ibu guru ngabsén murid hiji-hiji tuluy asup kana beus.
            Di jalan babaturan kuring balakécrakan hareureuy bari hahariringan. Resep indit raraméan téh, sabab kelas kuring mah kaasup kelas nu kompak. Barang nepi ka tempat anu dituju, saréréa turun tuluy naék ka lanté 5 tempat naskan Sunda Kuno dipulasara . . . .
1.      Tina wacana di luhur, kira-kira naon pijuduleunnana?
a.         Study Tour ka Perpustakaan Nasional RI
b.         Wisata ka Pangandaran
c.          Piknik ka Baduy
d.         Piknik néangan naskah
e.         a,b, c, d bener
2.      Dimana ayana naskah Sunda Kuno téh?


a.       di lanté 5
b.      di lanté 6
c.       di lanté 7
d.      di lanté 8
e.       di lanté 4


3.      Naon anu ditéangan di Perpustakaan Nasional téh?


a.       Naskah Sunda Kuno
b.      Naskah Sunda
c.       Naskah Drama
d.      Naskah Sandiwara
e.       Naskah Pidato


4.      Cing pangmeulikeun roko sabungkus!
Kecap meulilamun dipaké keur ka saluhureun nya éta . . .


a.       mésér
b.      ngagaleuh
c.       meuli
d.      nyamet
e.        nganjuk


5.      “Abdi bade mios ayeuna, dupi Pa Héndra badé . . . iraha?


a.       indit
b.      angkat
c.       mangkat
d.      wangsul
e.       mulih


6.      Kembang ros nu matak lucu,
nya alus rupa nya seungit,
henteu aya papadana,
retuning kembang sajati,
papas di patamanan,
seungit manis ngadalingding.
Pupuh di luhur kaasup kana pupuh . . .


a.       kinanti
b.      sinom
c.       asmarandana
d.      balakbak
e.       pucung


7.      Guru lagu jeung guru wilangan pupuh di luhur nya éta . . .
a.       8-i/8-a/8-e/8-a/8-a/8-u
b.      8-a/8-u/8-i/8-a/8-u/8-a
c.       8-u/8-i/8-a/8-i/8-a/8-i
d.      8-i/8-a/8-e/8-a/8-i/8-a
e.       8-e/8-a/8-i/8-i/8-a/8-i
8.      Anu kaasup kana watek pupuh Asmarandana nya éta . . .


a.       birahi, silih asih
b.      pikaseurieun
c.       kaduhung
d.      ngambek
e.       kaagungan


9.      Di handap ieu anu kaasup kana pupuh Sekar Ageung, iwal . . .


a.       asmarandana
b.      dangdanggula
c.       sinom
d.      kinanti
e.       jurudemung


10.   Salah sahiji wanda puisi anyar atawa wangun ugeran anu teu (pati) kauger ku patokan wangunna disebut . . .


a.       pupuh
b.      sajak
c.       biantara
d.      babasan
e.       paribasa


11.  Nyarita di hareupeun jalma loba, boh dina kaayaan resmi atawa kaayaan teu resmi disebut . . . .


a.       babasan
b.      paribasa
c.       pupujian
d.      biantara
e.       sisindiran


12.  Ungkapan anu mangrupa wangun kalimah atawa klausa anu geus matok, maksudna geus puguh, sarta ngandung harti silokaning hirup manusa disebut . . . .


a.       babasan
b.      paribasa
c.       pupujian
d.      pantun
e.       sisindiran


13.  Ulah bosen ari diajar téh, sok sing leukeun da moal burung bisa, geuning ceuk paribasa gé . . . .
a.    banda tatalang raga
b.    cikaracak ninggang batu, laun-laun jadi legok
c.     balungbang timur caang bulan opat welas, jalan gedé sasapuan
d.    uyah mah tara tees ka luhur
e.    unggut kalinduan gedag kaanginan
14.  Anu kaasup kana bagian eusi biantara ieu di handap nya éta . . .
a.       Ngawanohkeun sareng ningkatkeun Basa Sunda saleresna mah sanés kanggo para nonoman wungkul, tapi tos kedah diajarkeun ti kawit balita. Upami di Jawa Barat nya ku Basa Sunda.
b.      Assalamu’alaikum Wr. Wb. Hadirin anu sami-sami linggih, kersaning Gusti Nu Maha Suci, urang sadayana tiasa ptepung lawung paamprok jonghok dina ieu acara.
c.       Amit mungkur. Hapunten sakali deui, bilih aya basa anu kirang merenah-sumarambah kana manah-sareng matak nyelekit kana ati. Mugia agung cukup lumur-neda jembar hapuntena.
d.      Kitu ogé bari jeung digédéng ku kendang gédé pakauman, dag-dig-dug rasaning ati, rumasa sim kuring mah taya kabisa, sanggem paripaos téa mah étang-étang lauk buruk milu mijah.
e.       Ngadegna sim kuring dina danget ieu paguneman para sepuh miwah para tamu anu sami rawuh, taya sanés seja ngiring jabung tumalapung sabda kumapalang.
15.  Riwayat hirup nu kaalaman ku saurang jalma sarta nétélakeun  di mana jeung iraha lahirna, kungsi sakola di mana waé, naon waé pagawéannana disebut . . . .


a.       babasan
b.      paribasa
c.       demang
d.      biantara
e.       biografi


16.  Kagiatan tukeur pikiran pikeun mahamkeun hiji pasualan jeung maluruh nu ngalantarankeun timbulna pasualan, sarta néangan jalan pikeun ngaréngsékeunnana disebut . . .


a.       babasan
b.      biantara
c.       paribasa
d.      sawala
e.       biografi


17.  Pangapunten, sim kuring teu aya maksad . . . , ieu mah étang-étang dogdog pangréwog baé.
a.       mapatahan ngojay ka meri
b.      lauk buruk milu mijah
c.       adéan ku kuda beurem
d.      jati kasilih ku junti
e.       cul dogdog tinggal igel
18.  Ari pagawéan poko diantep, tapi kalah ka migawé nu teu perelu.
Paribasa anu merenah pikeun ungkara kalimah di luhur nya éta. . .
a.       adéan ku kuda beureum
b.      lauk buruk milu mijah
c.       jati kasilih ku junta
d.      cul dogdog tinggal igel
e.       adat kakurung ku iga
19.  Di handap ieu hal-hal anu perlu diperhatikeun nalika urang rék maca sajak, iwal . . .
a.       lenyepan
b.      vokal
c.       wirahma
d.      ékspési
e.       notulén
20.  Sadérék sadaya, ayeuna kelompok VII bade medar perkawis mangpaat témpé pikeun kaséhatan. Nanging sateuacan kelompok VII ngadugikeun matérina, sim kuring badé ngawanohkeun saurang-saurangna. Panyaji aya tiluan, nya éta 1) Sadérék Dana, 2) Sadérék Dani, 3) Sadérék Dini. Anu kabagéan pancén janten notulén nya éta Sadérék Dina. Atuh sim kuring Danu kapapancénan janten moderator. Sadérék sadayana, supados teu nyangkolong teuing kana waktos, mangga ka Sadérék Dana, Dani, sareng Dini kanggo ngadugikeun matérina.
Ungkara basa di luhur téh, lamun dina diskusi mah sok ditepikeun ku . . .


a.       Moderator
b.      Penyaji
c.       Notulén
d.      Pamilon (peserta)
e.       Panata calagara 


21. 

Mayang                : “Héy, Put! Putri! Putri!”
Putri                      : “Aéh, geuning Mayang? Katampi di SMA Pasundan 3 ogé?”
Mayang                : “Muhun.”
Putri                      : “Dikelas mana kitu?”
Mayang                : “Di kelas X-A. Ari Putri?”
Putri                      : “Ih, atuh sami!”

 

 

Ditilik tina wangunna, wacana dilihur kaasup kana…
a.       naskah biantara                                      d. naskah carita                    
b.      naskah paguneman                                 e. naskah wawanohan
c.       naskah sajak
22.  Keur urang Sunda mah moal aya nu … ka Oto Iskandardinata, kapan anjeunna téh salah saurang pahlawan ti tatar Sunda. Kecap nu merenah eusikeuneun kana éta kalimah:
a.       nyaho                                                       d. apal
b.      bireuk                                                       e. deuheus
c.       wawuh
23.  Karunya ka tatangga aya nu …. Manéhna kadatangan ku hiji jalma, cenah dititah ku salakina ti kantor nyokot tipi lantaran rék dioméan. Barang datang salakina ti kantor, kacida reuwasna ngadéngé éta béja téh.
Kecap nu merenah pikeun kalimah di luhur nyaéta…
a.       bodo                                                         d. dibobodo
b.      dibodokeun                                             e. sabodo-bodona
c.       ngabobodo
24.  Dudi téh bungsu tina tilu sadulur.
Kecap bungsu lamun dijujut nurutkeun pancakaki ngabogaan harti…
a.       adi sabrayna                                            e. lanceuk téré
b.      anak pangleutikna                                               e. lanceuk panggedéna
c.       anak panggedéna
25.  Kumaha pok-pokan hidep ngajak saré ka adi?
a.       “Ju, hayu urang saré geus peuting!”
b.      “Ju, hayu urang kulem geus peuting!”
c.       “Ju, hayu urang mondok geus peuting!
d.      “Ju, hayu urang bobo geus peuting!”
e.       “Ju, hayu urang peureum geus peuting!”
26.  Kumaha pok-pokan ngébréhkeun rasa kasedih ka babaturan nu geus lila gering?
a.       “Ding, kuring ngilu sedih ku can cageurna Oding!”
b.      “Ding, sing geura cageur, engké urang ulin deui!”
c.       “Sigana panyakit kieu mah gancang ka maot!”
d.      “Kadé euy bisi nular éta panyakit téh!”
e.       “Ding, punten teu tiasa ngalongok!”
27.  Téangan basa lemes keur ka batur: ceuli, irung, jeung bujur!
a.       cepil, pangambung, imbit                                   d. cepil, jejebir, pangcalikan
b.      ceuli, pangambung, imbit                                   e. cepil, pangambung, bujur
c.       cepil, pangambung, pangcalikan
28.  Pilih anu pangbenerna!
Keur sorangan
Keur ka batur
a.
indit
angkat
b.
mios
angkat
c.
neda
tuang
d.
mondok
kulem
e.
Kabéh bener
Kabeh bener
29.  “Teu hilap ngahaturkeun nuhun ka Kelompok Lima anu parantos midang geusan ngaguar jeung medar ngeunaan Tatakrama dina Nyarita. Simkuring nyuhunkeun dihapunten bilih salami mingpin sawala ieu aya kalepatan. Mangga urang pungkas waé ieu sawala téh ku maos hamdalah sasarengan”
Wacana diluhur biasa ditepikeun dina acara diskusi dian bagéan…
a.       salam pamuka
b.      ngamimitian acara
c.       mun jadi panengah dina adu carita
d.      panutup dina acara
e.       saupama rék istirahat
30.  Hadirin, ulah sieun disebut urang kampung bau lisung pédah nyarita ku basa Sunda, malah kudu sabalikna, urang kudu ngarasa reueus sabab geus ngamumulé budaya karuhun.
Harti kecap nu digurat handapan du luhur nyaéta…
a.       Nyindekkeun                                           d. ningkatkeun
b.      Ngarasa bagja                                          e. miara
c.       ngawawuhkeun
31.  Hiji karya sastra teu leupas tina kasang tukang pangarangna. Sasaruaan kecap nu didéngdékeun diluhur nyaéta…
a.       pamadegan                                              d. pangalaman
b.      kasimpulan                                              e. pamarekan
c.       latar belakang
32.  Saupama dina sawala, naon waé nu kudu diperhatikeun téh..
a.       Lentong jeung wirahma
b.      Pasemon jeung éksprési
c.       Adegan basana
d.      Kekecapanna nu jelas
e.       Réngkak paripolahna
33.  Assalamualaikum wr.wb.
Nepangkeun, wasta pun Adiguna Wijaya. Pami dirorompok mah dipaparin pangnénéh nyaéta Jaya. Tempat ping gumelar, Tasikmalaya, 27 Juli 1992. Simkuring anak bungsu tina tilu sadulur…
Ditilik tina wangunna, wacana diluhur kaasup kana…
a.       Paguneman ngawanohkeun diri
b.      Biantara ngawanohkeun diri
c.       Panutup biantara
d.      Panutup wawanohan
e.       Dialog ngawanohkeun diri.
34.  Kangaranan jalma nu adat kakurung ku iga mah, najan disakolakeun luhur gé euweuh robahna. Harti paribasa adat kakurung ku iga dina kalimah di luhur nyaéta…
a.       Kabiasaan nu dibawa ti mimiti lahir
b.      Kabiasaan anu datangna tina jero hate
c.       Kabiasaan atawa tabéat anu hésé dipiceunna
d.      Kabiasaan anu datang alatan pergaulan nu teu bener
e.       Kabiasaan sewing-séwangan
35.  Kuring mah rék balik ti heula. Bapa manéh gé rék balik, lain?
Lemesna tina dua kecap nu digurat handapan di luhur nyaéta…
a.       Mulih, angkat
b.      Wangsul, mulih
c.       Uih, mulih
d.      Balik, wangsul
e.       mulih, mulih
36.  Paguneman nyaéta…
a.       Kagiatan tukeur pikiran pikeun mahamkeun hiji pasualan jeung maluruh nu ngalantarankeun timbulna pasualan, sarta néangan jalan pikeun ngaréngsékeunnana.
b.      Nyarita di hareupeun jalma loba, boh dina kaayaan resmi atawa kaayaan teu resmi
c.       Nyarita dua arah, dialog, ngobrol, aya nu nanya jeung nu ngajawab
d.      Wangun karangan nu eusina pamohalan
e.       Karangan nu nyaritakeun ngeunaan riwayat hiji jalma
37.  Suaranya yang merdu dan gayanya yang khas dalam melantunkan lagu-lagu Sunda, mampu mengangkat pamor seni Sunda, khususnya kliningan, di pentas nasional bahkan internasional.
Éta kalimah lamun ditarjamahkeun kana basa Sunda nu merenah nyaéta…
a.       Sorana mani merdu jeung gayana mani has dina ngalagukeun lalaguan Sunda, anu mampuh ngangkat pamor seni Sunda, hususna kliningan, dina pagelaran nasional samalah internasional.
b.      Sorana jeung gayana mani merdu pisan dina ngalagukeun lalaguan Sunda, anu mampuh ngangkat pamor seni Sunda, hususna kliningan, dina pagelaran nasional samalah internasional.
c.       Sorana nu halimpu tur gahar kalawan gaya nu mandiri dina ngahaleuangkeun lagu-lagu Sunda harita téh sasatna geus ngajaulkeun pamor seni Sunda pangpangna kliningan, boh di péntas nasional boh internasional.
d.      Sorana jeung gayana mani ngeunaheun pisan, , dina ngalagukeun lalaguan Sunda, hususna kliningan anu mampuh ngangkat pamor seni Sunda, hususna kliningan dina pagelaran nasional samalah internasional.
e.       Sorana jeung gayana mani énakeun pisan, dina ngalagukeun lalaguan Sunda, anu ngajadikeun pamor seni Sunda, hususna kliningan dina pagelaran nasional samalah internasional.
38.  Nyampa dada karasa panasna, tapi bakating ku sieun, ngan luk waé tungkul, tungtungna mah ambek nyedek tanaga midek.
Harti paribasa diluhur nyaéta…
a.       Kacida ambekna tapi teu bisa ngalawan
b.      Awahing ku leukeun laun-laun jadi bisa
c.       Laku lampah nu kurang hade
d.      Nyampeurkeun pibahalaeun
e.       Nu goréngna saurang, kabéhanana kababawa.
39.  “Palih manaeun Rumah Sakit … téh, Pa? Ké upami aya waktos bade ngahajakeun nepangan sareng pun bojo.”
Kecap nu merenah eusikeuneun kana éta kalimah nyaéta…
a.       Imah                                 c. umah                                   e. tempat
b.      Bumi                                 d. rorompok
40.  Nu dimaksud tatakrama dina nyarita nyaéta..
a.       Nyarita ku basa nu merenah bari teu poho kana lentongna
b.      Nyarita basajan sangkan inti caritaan nepi ka nu dimaksud
c.       Ngomong sabulangbéntor
d.      Nyarita sapopoé anu teu kudu maké undak-usuk basa
e.       Nyarita kasar dina unggal tepung jeung batur
ESSAY
1.      Sebutkeun jeung jelaskeun hal-hal nu kudu diperhatikeun nalika urang rék maca sajak!
2.      Tulis hiji conto pupuh anu hidep apal, tulis guru lagu jeung guru wilangannana!
3.      Sajak karangan Hikmat Sadkar anu dicutat tina Saratus Sajak Sunda.
TANAH SUNDA
kawih tingtrim nu kamari
suling jeung jentréng kacapi
haleuang pakusarakan
galindeng bujang jeung lanjang
kiwari geus ilang musna
geus sirna tilem ku mangsa
Guruminda Sangkuriang geus jauh ti kacapangan
pohaci jeung widadari lir impian nu geus bari
ahéng kénéh dongéng sabrang
datang ti peuntas lautan
deudeuh tanah gumelar
ti taun ka taun kalantar
a.       Naon témana sajak di luhur téh?
b.      Nurutkeun hidep, nyaritakeun naon sajak di luhur téh? Jéntrékeun!
4.      Naon harti paribasa di handap ieu:
a.       Mapatahan ngojay ka meri
b.      Adat kakurung ku iga
c.       Agul ku payung butut
5.      Tuliskeun harti kecap di handap ieu, tuluy larapkeun kana kalimah!
a.       ngawanohkeun
b.      reueus
c.       pilemburan
d.      tatangkalan

Wilujeng Midamel !!!

 

 

—- Haturnuhun—-

Advertisements